By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Nëse dyshon se fëmija yt nuk ka shenja te nje zhvillimi normal apo ne rastin me te keq shfaq simptoma te autizmit, mund te besh diagnostikimin për here te pare ne një qendër te specializuar ne vend. Fondacioni fëmijët shqiptare ka ngritur qendrën rajonale për autizmin ne Shqipëri, nisur si një mbështetje dhe kthyer ne nevoje për këtë sëmundje qe shenon cdo vit 200 raste te reja. Qendra jo vetëm do te trajtoje fëmijët përmes programeve te posaçme për këtë lloj sëmundjeje, por do te ndihmoje prindërit ne sjelljen me ta pasi shenjat e autizmit janë specifike duke nisur qe nga mbyllja ne vetvete, refuzimi i te folurit dhe agresiviteti. Drejtuesja e fondacionit fëmijët shqiptare deklaroi se për here te pare ne Shqipëri po hartohet një strategji për sëmundjen e autizmit. Ambientet e qendrës kane kapacitet pritës për 200 fëmije dhe 50 profesioniste te trajnuar për autizmin. Ne vende si Amerika ne çdo 100 fëmijë një diagnostikohet si autist.If you suspect your child has no signs of normal development or in case of bad show autism symptoms, diagnosis can do for the first time in a specialized center in the country. Albanian Children Foundation has set up regional center for autism in Bangladesh, started as a back support and we need for this disease that marks every year 200 new cases. Centre will not only treat children through special programs for this kind of illness, but will assist parents in bringing with them as specific signs of autism, from the closure itself, the refusal of speech and aggressiveness. The head of the Albanian Children Foundation announced that the first time in Albania is drafting a strategy for the disease of autism. Center environments have the capacity to host 200 children and 50 trained professionals for autism. In countries like America in every 100 children diagnosed as autistic one.